Uznanie cudzích rozhodnutí

Uznanie cudzích rozhodnutí

Všeobecné

16.02.2024

Mnoho Slovákov a Sloveniek žije mimo územia Slovenskej republiky, či už dočasne alebo natrvalo. Napriek tomu však majú slovenské štátne občianstvo a sú aj držiteľmi slovenských dokladov totožnosti ako sú cestovný pas a občiansky preukaz.

Keď im skončí platnosť týchto dokladov, prídu na ambasády Slovenskej republiky, kde žiadajú o vydanie nového dokladu s novým priezviskom napríklad z dôvodu uzatvorenia nového manželstva alebo rozvodu, avšak zmena priezviska v dokladoch im nie je umožnená, nakoľko nemajú evidované manželstvo alebo rozvod v matrike. Evidované údaje týchto osôb teda nezodpovedajú tomu, aký je skutočný stav.

Pokiaľ sobáš alebo rozvod nebol uskutočnený v Slovenskej republike, tieto cudzojazyčné dokumenty nie sú postačujúce pre zápis v matrike a vyžaduje sa ich apostille a v prípade súdnych rozhodnutí aj uznanie rozhodnutia v Slovenskej republike.

Tento proces však nie je krátkym procesom a preto s ním treba počítať vopred, pred zmenou dokladov. Ideálne je však vhodné zmeny v matrike zaevidovať hneď po ich uskutočnení, čím si človek ušetrí množstvo času a mnohokrát aj „nervov“ najmä v prípade, ak sa mu nakopia uzatvorené manželstvá a rozvody.

Pri sobáši v zahraničí treba na matrike v mieste trvalého bydliska spísať Zápis o uzavretí manželstva za účelom vykonania zápisu uzavretia manželstva do osobitnej matriky občanov SR, zosobášených v cudzine a vydania sobášneho listu. Tento proces sám o sebe nie je náročný avšak jeho neuskutočnenie spôsobuje komplikácie pri registrácii rozvodu zo zahraničia.

Laicky používaný termín „registrácia rozvodu zo zahraničia“ predstavuje komplexný proces, na ktorého začiatku je „legalizácia“ cudzieho rozhodnutia o rozvode prostredníctvom konania o uznanie cudzieho rozhodnutia o rozvode. Na toto konanie je u nás príslušný výlučne Krajský súd v Bratislave, pričom postup je upravený zákonom č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

K návrhu je potrebné pripojiť
a) originál alebo úradne osvedčenú kópiu cudzieho rozhodnutia v plnom znení,
b) potvrdenie príslušného cudzieho orgánu o právoplatnosti alebo vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia alebo o tom, že rozhodnutie už nemožno napadnúť riadnym opravným prostriedkom,
c) listinné dôkazy o tom, že nie je daná prekážka uznania uvedená v § 64 písm. d), alebo vyhlásenie druhého účastníka, že na jej skúmaní netrvá,
d) úradne osvedčené preklady pripojených listín do slovenského jazyka.

Účastníkmi konania sú obaja manželia a ak žiadny z účastníkov konania nepodá do 15 dní od doručenia návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia námietku proti uznaniu cudzieho rozhodnutia, súd nemusí nariaďovať pojednávanie a ak odporcom nie je slovenský občan súd návrh nedoručuje a pojednávanie nenariadi.

Po vydaní rozhodnutia o uznaní rozhodnutia o rozvode na území Slovenskej republiky a vyznačení jeho právoplatnosti súd automaticky zasiela tieto rozhodnutia osobitnej matrike ktorá vykoná zápis podľa ich obsahu a teda rozvod zo zahraničia zaeviduje. Pozor však treba dať na to, že v prípade ak matrika nemá zaevidovaný v knihe sobášov sobáš, ku ktorému sa uznané rozhodnutie vzťahuje, rozvod nemôže zaevidovať.

S procesom registrácie sobášov zo zahraničia a uznaní rozhodnutí o rozvode zo zahraničia má naša kancelária rozsiahle skúsenosti, nakoľko sa na túto agendu špecializujeme. Zároveň vieme zabezpečiť pre Vás tento proces aj v prípade, ak trvalo žijete v zahraničí bez nutnosti Vášho príchodu na Slovensko a právne služby vieme klientom ponúknuť aj v anglickom jazyku.

Dôrazne však všetkým klientom odporúčame, aby pri uskutočňovaní týchto úkonov nepracovali s voľne dostupnými dokumentami na internete, nakoľko tieto nemusia byť v súlade so zákonom a nemusia obsahovať všetko, čo klient pre úkon potrebuje. Následne klient stratí čas kvôli výzvam na opravu podaní zo strán matriky a súdu. Preto Vám odporúčame, aby ste sa vždy pri evidencii skutočností so zahraničia alebo so zahraničným prvkom obrátili na advokáta.