JUDr. Rastislav Hanulay

JUDr. Rastislav Hanulay

ADVOKÁT - OF COUNSEL

JUDr. Rastislav Hanulay je of counsel advokát našej advokátskej kancelárie. Do Slovenskej advokátskej komory je ako advokát zapísaný od septembra 2021 kedy úspešne absolvoval advokátske skúšky.

Štúdium práva úspešne ukončil štátnicou z občianskeho, obchodného a trestného práva v roku 2015 na Paneurópskej vysokej škole, kde následne v roku 2018 absolvoval aj rigoróznu skúšku. 

V rámci právnej praxe sa špecializuje na trestné právo, v rámci ktorého má rozsiahle skúsenosti najmä s obhajobou obvinených v trestnom konaní a to tak v prípravnom konaní ako aj v konaní pred súdom, prípadne v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch, so zastupovaním poškodených v trestnom konaní vrátane vypracovania a podania trestných oznámení a zastupovaním svedkov pri výsluchu v trestnom konaní. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.