Občianske právo

Komplexné služby

Občianske právo je široká právna oblasť, ktorá sa týka vzťahov medzi jednotlivcami a organizáciami, ako aj ich práv a povinností. Naša advokátska kancelária ponúka komplexné služby v občianskom práve.

Pozrieť ďalšie službyKontaktujte nás
Občianske právo: Profesionálna právna pomoc| SLOVÍK LAW
Občianske právo | SLOVÍK LAW

Pre našich klientov hľadáme najefektívnejšie riešenia

Naša advokátska kancelária je zameraná na dosahovanie najlepších výsledkov pre našich klientov v občianskych právnych záležitostiach. Sme tu, aby sme Vám poskytli právnu pomoc a podporu v každom kroku právneho procesu.

Naša advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc najmä v oblasti:

Dedičské právo – ochrana oprávneného dediča, zastupovanie v dedičskom konaní, vydedenie
Podielové spoluvlastníctvo – rozhodovanie o dôležitej zmene veci a nakladaní s vecou, dohoda o zrušení a vyporiadaní  podielového spoluvlastníctva, nedodržanie predkupného práva spoluvlastníkom 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov –  zúženie alebo rozšírenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

Nároky zo zodpovednosti za spôsobenú škodu 
Kúpne zmluvy
Nájomné zmluvy

Vypracovanie právnych analýz
Nároky z bezdôvodného obohatenia 
Ochrana vlastníckeho práva a vydržanie 
Ochrany osobnosti - ochrany mena, povesti, občianskej cti, súkromia, ľudskej dôstojnosti, zdravia a života
Zabezpečenia pohľadávok - záložné práva, zabezpečovací prevod práv, ručenie
Vecné bremená

Zaujímavosti o našej
advokátskej kancelárií:

Profesionálny prístup

Naši advokáti sú odborníci so silným záväzkom k profesionálnemu a etickému správaniu.

Komunikácia

Kladieme dôraz na transparentnú a pravidelnú komunikáciu s našimi klientmi, aby sme im poskytli jasný obraz o ich právnych záležitostiach.

Dôvernosť 

Vaše dôverné informácie sú u nás v bezpečí. Zabezpečujeme úplnú dôvernosť všetkých diskusií a dokumentov.

Dôraz na kvalitu

Sme zaviazaní k poskytovaniu služieb vysokej kvality a usilujeme sa o dosiahnutie najlepších výsledkov pre našich klientov.

Špecializácia

Sme špecializovaní v mnohých právnych oblastiach