Zmeny v registrácii obchodných spoločností

Zmeny v registrácii obchodných spoločností

Všeobecné

16.02.2024

Od 01.11.2023 je účinná novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa do zákonnej úpravy obchodného registra zaradila nová funkcia registrátora, ktorá v značnej miere urýchli uskutočňovanie zápisov obchodných spoločností v obchodnom registri.

Tieto procesy boli už dlhodobo v rámci Slovenskej republiky poddimenzované, a to najmä v krajoch, kde bolo najviac registrovaných obchodných spoločností napr. Bratislavský kraj. Subjekty teda napriek zákonom stanovenej lehote na vybavenie ich návrhu, ktorá je dva pracovné dni, čakali mnohokrát aj týždne a mesiace na vykonanie zápisu údajov.

Na základe novely zákona o obchodnom registri teda po novom registráciu to znamená prvozápis obchodnej spoločnosti, môže vykonať ktorýkoľvek notár na území Slovenskej republiky. Pokiaľ sú podklady pre registráciu správne a obsahujú zákonom vyžadované náležitosti a formu, notár po preverení splnenia týchto podmienok vykoná zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra. Treba však dať pozor na predložené podklady, aby boli správne pripravené, nakoľko ak predložené podklady nebudú mať splnené podmienky stanovené zákonom, notár zápis nevykoná pričom voči nevykonaniu zápisu nie je prípustný opravný prostriedok. 

Pokiaľ by ste pri zápise obchodnej spoločnosti do obchodného registra prostredníctvom registrátora chceli byť zastúpení, zastúpenie je prípustné len na základe plnomocenstva udeleného advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená.

Samotné zavedenie funkcie registrátora nebráni subjektom, aby si návrh naďalej podávali aj prostredníctvom registrového súdu, avšak je otázne, ako rýchlo bude zápis vykonaný napriek zákonnej lehote dvoch pracovných dní. Možnosť uskutočnenia zápisu obchodnej spoločnosti prostredníctvom registrátora jednoznačne považujeme za krok, ktorý urýchli činnosti na registrovom súde a zároveň zjednoduší proces začatia podnikania.

V rámci našej advokátskej kancelárie sa venujeme agende obchodných spoločností a spolupracujeme aj s notárskymi úradmi, či už v rámci západného alebo východného Slovenska a vieme Vám pri tomto procese poskytnúť pomoc bez ohľadu na lokalitu, z ktorej pochádzate.

Dôrazne však všetkým klientom odporúčame, aby pri založení obchodných spoločností a aj iných zmenách v obchodných spoločnostiach nepracovali s voľne dostupnými dokumentami na internete, nakoľko tieto nemusia byť v súlade so zákonom a nemusia obsahovať všetko, čo klient vyžaduje. Mnohokrát klienti po dodatočnom zistení, čo majú uvedené v spoločenskej zmluve ostanú prekvapení a dodatočne musia tieto dokumenty meniť. Preto Vám odporúčame, aby ste sa vždy obrátili pri takých dôležitých skutočnostiach, ako sú založenie a zmeny v obchodnej spoločnosti obrátili na advokáta.